ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และมีนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

            การประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา กรณีผู้เสียหาย จำนวน 12 ราย โดยที่ประชุมมีผลการพิจารณา ดังนี้
            1. อนุมัติจ่าย จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 405,804 บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน)
            2. ยกคำขอ จำนวน 7 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 


 

By สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

โทร.0 3240 9544 โทรสาร 0 3240 9545 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phetchaburi@moj.go.th

FB เพจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงยุติธรรม

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม