วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ สุตตันติปิฎก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ " นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของศูนย์ ยุติธรรมชุมชน ๕ ด้าน และการบริการประชาชนผ่านระบบแอปพลิเคชั่น : Justice Care บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้กฎหมายและการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

 

By สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

โทร.0 3240 9544 โทรสาร 0 3240 9545 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phetchaburi@moj.go.th

FB เพจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงยุติธรรม

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม